• همه برنامه ها


 • جشنواره - غرغرو وارد می شود

  جشنواره - غرغرو وارد می شود

  • دوشنبه ، 4 شهریور 1398
  • سالن سینما میرزاکوچک

  نمایش فیلم صدای آهسته

  نمایش فیلم صدای آهسته

  • دوشنبه ، 4 شهریور 1398
  • دوشنبه ، 4 شهریور 1398
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  جشنواره - تورنا2

  جشنواره - تورنا2

  • دوشنبه ، 4 شهریور 1398
  • سالن سینما میرزاکوچک

  تئاتر شازده کوچولو

  تئاتر شازده کوچولو

  • جمعه ، 1 شهریور 1398
  • شنبه ، 2 شهریور 1398
  • یکشنبه ، 3 شهریور 1398
  • دوشنبه ، 4 شهریور 1398
  • سه شنبه ، 5 شهریور 1398
  • سه شنبه ، 5 شهریور 1398
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر خر رقاص

  تئاتر خر رقاص

  • شنبه ، 2 شهریور 1398
  • شنبه ، 2 شهریور 1398
  • سه شنبه ، 5 شهریور 1398
  • سه شنبه ، 5 شهریور 1398
  • کارگاه نمایش پروین
  لطفا صبر کنید