• تئاتر شهرستان


 • تئاتر محاله که فکر کنید اینطوری هم ممکنه بشه

  تئاتر محاله که فکر کنید اینطوری هم ممکنه بشه

  • یکشنبه ، 25 فروردین 1398
  • دوشنبه ، 26 فروردین 1398
  • سه شنبه ، 27 فروردین 1398
  • چهارشنبه ، 28 فروردین 1398
  • پنجشنبه ، 29 فروردین 1398
  • جمعه ، 30 فروردین 1398
  • شنبه ، 31 فروردین 1398
  • یکشنبه ، 1 اردیبهشت 1398
  • دوشنبه ، 2 اردیبهشت 1398
  • سه شنبه ، 3 اردیبهشت 1398
  • چهارشنبه ، 4 اردیبهشت 1398
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر این گل برای کیست

  تئاتر این گل برای کیست

  • پنجشنبه ، 29 فروردین 1398
  • جمعه ، 30 فروردین 1398
  • شنبه ، 31 فروردین 1398
  • یکشنبه ، 1 اردیبهشت 1398
  • دوشنبه ، 2 اردیبهشت 1398
  • سه شنبه ، 3 اردیبهشت 1398
  • چهارشنبه ، 4 اردیبهشت 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر زندانی خیابان دوم

  تئاتر زندانی خیابان دوم

  • یکشنبه ، 1 اردیبهشت 1398
  • دوشنبه ، 2 اردیبهشت 1398
  • سه شنبه ، 3 اردیبهشت 1398
  • چهارشنبه ، 4 اردیبهشت 1398
  • پنجشنبه ، 5 اردیبهشت 1398
  • جمعه ، 6 اردیبهشت 1398
  • شنبه ، 7 اردیبهشت 1398
  • یکشنبه ، 8 اردیبهشت 1398
  • دوشنبه ، 9 اردیبهشت 1398
  • شنبه ، 10 فروردین 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

  نمایش کمدی پری

  نمایش کمدی پری

  • یکشنبه ، 8 اردیبهشت 1398
  • دوشنبه ، 9 اردیبهشت 1398
  • سه شنبه ، 10 اردیبهشت 1398
  • چهارشنبه ، 11 اردیبهشت 1398
  • پنجشنبه ، 12 اردیبهشت 1398
  • جمعه ، 13 اردیبهشت 1398
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر اعتراف می کنیم

  تئاتر اعتراف می کنیم

  • دوشنبه ، 9 اردیبهشت 1398
  • سه شنبه ، 10 اردیبهشت 1398
  • چهارشنبه ، 11 اردیبهشت 1398
  • پنجشنبه ، 12 اردیبهشت 1398
  • جمعه ، 13 اردیبهشت 1398
  • شنبه ، 14 اردیبهشت 1398
  • یکشنبه ، 15 اردیبهشت 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)
  لطفا صبر کنید